Sep

10 2023

Federation Rosh Hashanah Welcome

4:30PM - 5:30PM  

GJCC Old Lobby 801 Percy Warner Blvd
Nashville, TN 37205
615-356-7170 info@nashvillejcc.org
http://www.nashvillejcc.org

Contact Deborah Oleshansky
615-354-1637
deborah@jewishnashville.org
http://www.jewishnashville.org

Rosh Hashanah Welcome